Smo odgovornega ravnanja.1. 9. 2010 se je začel izvajati nov Zakon o šolski prehrani, ki narekuje staršem odgovornost, da sproti dosledno odjavljate odsotnost učencev od pouka. Le to je izjemnega pomena za obračun obrokov prehrane in pripadajočega subvencioniranega deleža s strani Ministrstva za šolstvo in šport.
Pravila šolske prehrane VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki so bila sprejeta na 6 redni seji Sveta zavoda dne 06. 07. 2010 odrejajo staršem, da:
–    obvezno dnevno odjavljate obroke prehrane za vašega otroka do 8.00 ure zjutraj;
a)  za centralno šolo na tel. številko: 041-449-309,
a)  za POŠ Kostrivnico na tel. številko: 03-5824-201,
b)  za POŠ Sveti Florijan na tel. številko: 03-5827-166,
–    se neodjavljeni obroki prehrane staršem zaračunajo,
–    se staršem ravno tako zaračunajo nepravočasno odjavljeni obroki,
–    morate starši v 30 dneh sporočiti v šolo vsako spremembo podatkov, vezanih na dodatne subvencije.

Prosimo vas, da dosledno in pravočasno odjavljate vse obroke prehrane. V primerih, ko odsotnost otroka traja dlje časa, se lahko obroki odpovedo za več dni skupaj.

Dostopnost