Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano

zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev, učiteljev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT, kateremu se je pridružila tudi naša šola. V projektu sodeluje 20 razvojnih in 55 implementacijskih šol iz celotne Slovenije.

 

Inovativna učna okolja podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.

 

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt vključene šole bomo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili.

 

Ustrezno razvita infrastruktura je temelj za udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, zato bomo v okviru projekta vzpostavili mobilno učilnico in tako omogočili učencem uporabo tabličnih računalnikov za delo pri pouku. Seveda pa sama infrastruktura ne pomeni nič, če se le-ta ne uporablja. Tako se bo v okviru projekta usposabljalo 1000 učiteljev, ki bodo v sam proces uvajanja inovativnih učnih okolji s podporo IKT vključili vsaj 2400 dijakov in učencev iz celotne Slovenije.

 

Ker so na delovnih mestih vedno bolj pomembni višji spoznavni procesi, se moramo učiti ustvarjati, obdelovati in razvrščati kompleksne informacije, misliti sistematični in kritično, se odločati na podlagi tehtanja različnih dejstev, si zastavljati produktivna vprašanja o različnih temah, biti fleksibilni in se

prilagajati novim informacijam, biti kreativni in zmožni prepoznavati oziroma reševati realne probleme sveta. Inovativna učna okolja podprta z IKT nam to omogočajo.

 

Dostopnost