ERASMUS + PROJEKT MOBILNOSTI ZA ŠOLSKO OSEBJE

Že v lanskem šolskem letu smo se v okviru programa Erasmus+ prijavili za nepovratna sredstva za izvedbo projektov mobilnosti šolskega osebja in bili na prijavi uspešni.  Namen projekta mobilnosti je zagotavljanje strokovnega razvoja zaposlenih, vključno s krepitvijo medkulturnih kompetenc. Vse to pomembno vpliva na dvig kakovosti, inovativnosti in kreativnosti v vzgoji in izobraževanju.

Izbrani izobraževanji v Italiji in Veliki Britaniji bosta udeleženkama nudili priložnost za njun osebni, strokovni in poklicni razvoj ter možnost za izboljšanje njunega znanja in veščin na področju IKT in programiranja. Nova znanja in veščine bosta po koncu izobraževanja predstavili na izobraževalnih konferencah, strokovnih aktivih na šoli, na študijskih skupinah in na mednarodnih konferencah in jih na ta način prenesli na ostale učitelje in strokovne sodelavce šole in širše. Pridobljeno znanje  in izkušnje se bo integriralo v redno delo, nadaljeval se bo strateški razvoj organizacije in razširjali rezultati zunaj le-te. Uporaba pridobljenega znanja bo udeleženkama kot tudi ostalim učiteljem omogočila razvijanje kompetenc 21. stoletja, ki predstavljajo odgovor na hitro spreminjajočo se družbo in pogoje dela.  

Ksenija Šket, prof. (koordinatorica projekta)

MEDNARODNA IZMENJAVA UČENCEV

Naša šola je za obdobje med 1. 9. 2020 in 31. 8. 2022 uspešno prijavila evropski projekt mobilnosti učencev Erasmus + z naslovom Mladi z zeleno paro naprej! Naši učenci bodo gostili in obiskali vrstnike s partnerskih šol v Avstriji, Romuniji, Franciji in na Portugalskem, sodelovali bodo tudi preko svetovnega spleta.  Z izmenjavo izkušenj s področja ekologije in prikazi dobrih praks na šolah in njihovi okolici bodo spoznavali, kakšno moč imajo v svojih rokah. Mladim želimo namreč pokazati, da lahko z majhnimi koraki v načinu življenja dolgoročno dosežejo velike spremembe. Poleg ozaveščanja o trajnostnem razvoju učenci spoznavajo nove prijatelje in nove dežele, s čimer krepijo medkulturnost, širijo obzorja, se urijo v znanju tujih jezikov in uporabi tehnologij. Mi komaj čakamo, saj se veselimo mednarodnih izkušenj in novih prijateljev. Kot pravi geslo Erasmus +:  Erasmus ni mus, pomaga pa!

Tina Dimec Ivanjko, prof., koordinatorica projekta

Dostopnost