slovenska zastava

 

 

 

 

Spoštovani,

ko starši vpisujete svojega otroka v šolo, se začne za otroka pomembno življenjsko obdobje. Kar težko si je predstavljati cilje  devet let vnaprej. A korak za korakom, iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto šolski dnevi počasi, a vztrajno minevajo, otrok pa pridobiva potrebna znanja, spretnosti, veščine in si razvija osebnostne lastnosti.

Vsa leta šolanja na šoli govorimo o viziji, o našem skupnem poslanstvu, rednih in nadstandardnih aktivnostih, o odnosih, medsebojnem sodelovanju in spoštovanju ter  medgeneracijskem povezovanju. To vsako šolsko leto zapišemo v naš Letni delovni načrt, Zanimivček, ki prav letos praznuje svojih dvajset let. Eno polnoletnost je prestal, drugo, baje ta pravo, bo doživel prihodnje leto. Vsa leta se trudimo in prav je tako, da otroke skupaj pripeljemo do spoznanja, da je v življenju potrebno najprej vzpostaviti spoštovanje do sebe, takoj zatem spoštovanje do staršev, starih staršev, učiteljev in vseh drugih odraslih.

Odrasli smo mlajšim vzorniki in ravnati se je potrebno v skladu s tem. Prav je, da najprej postavimo ogledalo predse in poskušamo začeti spreminjati vse, kar bi lahko škodovalo otrokom na poti odraščanja. Zazreti se vase je zahtevno in odgovorno dejanje. Mnogokrat nismo srečni s podobo, ki jo zagledamo v ogledalu. V mislih si morda želimo drugačno sliko. Če se naučimo uresničevati sličice iz miselnega sveta na način, ki je za neko sredino sprejemljiv, v skladu z etiko in vrednotami, potem smo na pravi poti. V kolikor smo pri uresničevanju svojih in šolskih ciljev sebični, pristranski, nesodelovalni in vidimo le sebe in svoje potrebe, pri tem pa še sevamo negativno energijo in povzročamo drugim težave, potem to ne more biti in ni dobra popotnica otrokom, ki nas na vsakem koraku opazujejo. To je še posebej škodljivo, če kot odrasli celo podpiramo tovrstna otrokova ravnanja.

Šola je velika skupnost, kjer morajo vladati »daj-dam« odnosi, kjer mora vsakdo kdaj pa kdaj popustiti, se zaustaviti ali celo stopiti korak nazaj, nato pa odprto in pozitivno narediti korak naproti drugemu. Za sebičnosti v šoli ni mesta.

Na naši šoli zadnje čase veliko govorimo o ključnih vrednotah, kot so znanje, delo, sodelovanje, medsebojno spoštovanje, spoštovanje različnosti in medgeneracijsko sodelovanje. Omenjene vrednote bi radi nadgradili še z drugimi t.i. evropskimi vrednotami, zato smo se pridružili pobudi SAZU o vključitvi šole v projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Imenovali smo tudi že varuhinjo etike in vrednot.

In kakšna so naša pričakovanja v zvezi s tem? Predvsem se želimo poglabljati v naša skupna vsakdanja ravnanja, ki imajo na šolarje največji vpliv. Negovati želimo vzpodbudne medosebne odnose, iskren, odkritosrčen nasmeh in pogled, izražati veselje ob srečanju v prostorih šole in v njeni okolici, izrekati dobrodošlico drug drugemu s prijaznimi jutranjimi in dnevnimi pozdravi, še naprej nagrajevati dobra dejanja z drobnimi pozornostmi, kot so stisk roke, ploskanje, ustna pohvala, pohvala na LCD-zaslonu itd. Vse bomo dosledno izvajali s skrbno načrtovanimi vsebinami oddelčnih sestankov in pri rednih ter popoldanskih urah pouka, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in drugih srečanjih s starši.

Pri tem pričakujemo tudi vašo podporo in pomoč, spoštovani starši. Sodelovanje, pozitivna prizadevanja in podpora pri vsakdanjih korakih bodo pomagali k doseganju zahtevnejših ciljev. Merilo uspeha bo naše skupno zadovoljstvo, po treh letih pa tudi prejet certifikat etike in vrednot, ki si ga bomo s svojim delom in načinom vzpostavljanja medosebnih odnosov tudi zaslužili.

Veseli me, da smo startali visoko, naše generacije učencev so iskrene, delovne, pozitivno naravnane, razmišljujoče, a otroško razigrane in kljub časom, ki jih preživljamo, zelo optimistične. Iskrena hvala vsem tistim staršem, ki ste že sedaj skupaj z nami, ki podpirate skupna prizadevanja in želite šoli in posredno svojim otrokom dobro. Hvaležni smo, da predlagate ustvarjalne, enkratne zamisli, s katerimi lahko vsi skupaj postajamo vse boljši, z  eno besedo kakovostnejši. Hvaležni pa bodo predvsem  otroci, naši učenci, ko odrastejo.

Naša želja je v tvorna prizadevanja pritegniti še vse tiste, na drugem, skrajnem robu, ki ne najdejo poti do nas, ne želijo upoštevati šolske vizije in jim je sodelovanje tuje. Ker verjamemo v pozitivne pristope in že dvajseto leto sistematično delamo na razvoju etike in vrednot na naši šoli, smo prepričani, da bomo uspeli.

Devet let šolanja je dolga doba, zato imamo na voljo veliko časa, ki je trenutno naš zaveznik. Pomagajmo otrokom, našim učencem, na poti v odraslost, da bodo samozavestni, odgovorni in bodo vedeli, kaj želijo ter bodo pripravljeni na izzive prihodnosti. Osebnostna zrelost, sposobnost sodelovanja, delovne navade in kakovostno znanje bodo aduti v rokah naših otrok.

Ob začetku šolskega leta 2013-2014 vsem skupaj, učencem, staršem in zaposlenim, želim veliko ustvarjalnih in tvornih trenutkov  in se zahvaljujem za vse dosedanje vložke in napore. Skupaj z vami se iz leta v leto veselim vseh drobnih in velikih uspehov.

Vsakoletna moja praksa pa je, da svoj nagovor končam z neko mislijo, zato naj bo tudi letos temu tako:

»Zelo pomembno je živeti z neomejeno dobro voljo. Pridobiti je treba boljše navade. Vse kar je slabo, zamenjati z dobrim. Izboljšanje samega sebe je DNK za izboljšavo življenja nasploh.«     Alfred Lord Whitenhard

 

V novem šolskem letu pa se še dodatno veselim sodelovanja z vsemi vami.

Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

 

hrvaška zastava

 

 

 

 

Poštovani roditelji,
kada svoje dijete upišete u školu, za njega počinje važno razdoblje života. No, teško je odrediti ciljeve devet godina unaprijed, jer dijete svakoga dana dobiva potrebna znanja, vještine, sposobnosti i razvija osobne kvalitete – raste i razvija se kao ličnost.

Tijekom školovanja govorimo o viziji našeg zajedničkog rada, redovitih i dopunskih aktivnosti, o odnosu prema radu, sudjelovanju i poštovanju, međugeneracijskoj integraciji. Sve navedeno svake godine ponovno napišemo u godišnjem planu rada, Zanimivčeku, koji upravo ove godine slavi dvadeset godina. Tijekom svih ovih godina zalažemo se za to da djecu dovedemo do spoznaja, da je najprije potrebno postići poštovanje prema sebi, a odmah nakon toga prema roditeljima, djedu i baki, nastavnicima, zapravo prema svima ljudima.

Odrasli smo uzor mlađim osobama i tako moramo i postupati. Da bismo mogli mijenjati svoje loše navike koje bi mogle nauditi djeci na putu odrastanja, prvo trebamo pogledati sami sebe u zrcalo. Osvrt na sebe je veoma težak i odgovaran posao. Često nismo zadovoljni sami sa sobom. Dakle trebamo početi raditi na sebi. Na pravom smo putu ako su naše aktivnosti usklađene etikom i vrijednostima, uvažene u našem društvu, u našoj sredini. Ukoliko na putu prema svojim ciljevima vidimo jedino sebe i svoje potrebe, ne surađujemo, uvijek kritiziramo  … i sl., djetetu nismo odgovarajući uzor. To je osobito štetno u slučajevima ako odrasle osobe još i podržavaju takvo ponašanje djeteta. Škola je velika zajednica u kojoj mora prevladavati odnosi ti meni – ja tebi, u kojom svatko mora ponekad popustiti, zaustaviti se ili čak napraviti jedan korak unatrag, a zatim se otvoriti i napraviti korak prema drugome. Egoizmu u školi nema mjesta.

U našoj školi u posljednje vrijeme puno pažnje posvećujemo temeljim vrijednostima kao što su: znanje, rad, suradnja, uzajamno poštovanje, poštovanje različitosti i međugeneracijska suradnja. Spomenute vrijednosti želimo nadograditi sa drugim, takozvanim europskim vrijednostima, zato smo prihvatili poticaj Slovenske akademije znanosti i umjetnosti te se uključili u projekt Etika i vrijednosti u odgoju i obrazovanju. Izabrali smo i zastupnicu etike i vrijednosti.

A kakva su naša očekivanja u svezi s time? Prije svega želimo njegovati ohrabrujuće međuljudske odnose, pošten, iskren osmijeh i pogled,  radost kad se sretnemo u prostorijama škole ili okolici. Želimo iskazati dobrodošlicu pozdravima i nagrađivati sve što je dobro i pozitivno napravljeno sa stiskom ruke, pljeskom, javnom pohvalom … Tome ćemo se posvećivati i na pomno planiranim sastancima za roditelje, kao i  na satovima razrednih zajednica i drugim susretima s roditeljima.

Pri tome svakako očekujemo vašu podršku i pomoć, dragi roditelji. Suradnja, pozitivni napori i podrška u svakodnevnom zalaganju pomoći će kod postizanja ciljeva. Mjerilo uspjeha biti će obostrano zadovoljstvo. A nakon tri godine i osvojen certifikat o etici i vrijednostima kojeg ćemo zbog svojeg rada i načina uspostavljanja međuljudskih odnosa i zaslužiti.

Drago mi je da smo visoko postavili svoje ciljeve, naše generacije učenika su poštene, radne, iskrene, pozitivne i promišljene te zaigrane i usprkos teškim vremenima koje proživljavamo optimističke.  Hvala svim roditeljima koji ste sa nama, koji podržavate naša zajednička zalaganja i želite školi te posredno i svojoj djeci sve dobro. Zahvalni smo za vaše kreativne prijedloge i odlične ideje pomoću kojih postajemo sve bolji, jednom riječju kvalitetniji. A najviše će nam biti zahvalna djeca, naši učenici, kad porastu.

Naša želja je, da nam se u našem zalaganju pridruže i oni koji možda ne pronalaze put prema nama, ne žele poštovati školsku viziju, kojima je strana suradnja. Jer, mi vjerujemo u pozitivne napore i već dvadeset godina sustavno radimo na razvoju etike i vrijednosti u našoj školi, uvjereni smo da ćemo uspjeti.

Devet godina školovanja nije kratko vrijeme, zato imamo dovoljno vremena koje je naš saveznik. Pomognimo djeci, našim učenicima, na putu odrastanja, da postanu samopouzdaniji, odgovorni i da će znati što žele i biti spremni na nove izazove. Osobna zrelost, sposobnost sudjelovanja, radne navike i kvalitetno znanje bit će aduti u rukama naše djece.

Na početku školske godine 2013/2014 svima, učenicima, roditeljima i zaposlenim, želim puno kreativnih i konstruktivnih trenutaka i zahvaljujem se za sve prethodne doprinose i napore. Iz godine u godinu se zajedno s vama radujem svim našim malim i velikim uspjesima.

Svake godine svoje razmišljanje  završavam pozitivnom rečenicom i neka bude tako i ove:

„Veoma je važno  živjeti sa neograničeno dobrom voljom. Potrebno je usvojiti bolje navike. Slabo zamijeniti dobrim. Poboljšanje samoga sebe je DNK za poboljšanje života u cjelini.“              

Alfred Lord Whitenhard
U novoj školskoj godini radujem se ponovnoj suradnji sa svima vama!

 

 

direktorica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

 

 

 

Dostopnost