Dragi učenci in spoštovani starši,
v hrame učenosti, na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in na obe POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, se vračamo v četrtek, 1. septembra 2022, ob 8.15 uri.
V šoli pričakujemo le zdrave učence.
Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz obeh podružničnih šol.

Vstopamo v tretje šolsko leto, v katerem se bomo poleg VI dela ukvarjali tudi z virusom SARS-CoV-2.
Pouk začnemo po priporočilih in ukrepih 1. faze.
V kolikor se bo epidemiološka situacija poslabšala, bomo prešli na 2. fazo.
O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

Z organizacijo dela in ukrepi bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

KAJ VEMO?

* Pouk bo potekal v šolah.

* Upoštevati bo potrebno osnovne higienske ukrepe, ukrepe za samozaščitno vedenje in priporočila za preprečevanje prenosa širjenja virusa.

* Vrsta in intenzivnost ukrepov se bo izvajala glede na epidemiološko situacijo.

* Učenci bodo lahko zboleli zaradi virusa SARS-CoV2 v vsaki šoli ali pa bodo odsotni zaradi drugih razlogov.

OSNOVNI HIGIENSKI ZAŠČITNI UKREPI

I. USTREZNO ZDRAVSTVENO STANJE

V šolo hodite popolnoma zdravi učenci.

V kolikor bi moral kateri otrok ostati doma, le to starši pisno sporočite po eAsistentu razredniku.

V kolikor se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morate starši o tem obvestiti poleg razrednika tudi ravnateljico na njen elektronski naslov: milena.vres@guest.arnes.si in na e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com. Sledi ukrepanje v skladu z navodili NIJZ

II. PRAVILNA HIGIENA ROK IN IZOGIBANJE DOTIKANJA OBRAZA

Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.

Prednost se daje umivanju rok z milom in vodo ter uporabi brisačk za enkratno uporabo.

III. HIGIENA KAŠLJANJA IN KIHANJA

Upoštevanje higiene kašljanja in kihanja.

IV. UPOŠTEVANJE PRIPOROČLJIVE MEDOSEBNE RAZDALJE (ČE JE LE MOGOČE VSAJ 1,5 oz. 2 m)

V primeru, da je razdalja manjša od 1,5 m, je tveganje za okužbo večje.

Iz preventive je smiselno upoštevati maksimalno možno razdaljo.

V. REDNO ZRAČENJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

Zaprte prostore je potrebno redno in ustrezno zračiti v skladu z načrtom prezračevanja.

Vsi prostori in površine se dnevno redno čistijo in razkužujejo.

Če v šoli strokovni delavec ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oz. pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa, postopa v skladu s Protokolom ob morebitni pojavitvi bolezenskih simptomov s priporočili za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Za namen samotestiranja se zagotavlja do 10 samotestov mesečno na učenca.  Samoteste prevzamete v lekarni od 29. 8. 2022 in do 30. 11. 2022 (veljavnost Odloka). Spremembe sporočimo.

Zagotovo vas že zanima: »KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?«

PRIHOD V ŠOLO

Vsi zdravi učenci pridete pred šolo ob 8. 00 uri.

V kolikor bi kdo izmed vas že moral ostati doma, v karanteni (sum na okužbo zaradi stikov z okuženim) ali v samoizolaciji (potrjena okužba s pozitivnim testom), le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com ter v primeru pozitivnega testa oz. okužbe še ravnateljici na e-mail: milena.vres@guest.arnes.si zaradi pravočasnega ukrepanja.

Na navedeni pisni način sporočajte tudi v primerih, če se bodo pojavile posebnosti med letom.

KOMINIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI

Pisna komunikacija med šolo in starši poteka po eAsistentu in v uradnem delovnem času zavoda.

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Učenci se zberete na šolskem dvorišču, na označenih mestih za posamezno OS, in upoštevate največjo možno medosebno razdaljo.  

Po vas bodo ob 8.15 uri prišli učitelji razredniki, ki vas bodo pospremili do matičnih učilnic.

VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE PO ŠOLI

V šolo vstopate posamično ob upoštevanju zadostne medosebne varnostne razdalje. Ob vstopu si pri vhodu razkužite roke. Učenci od 1. in do 4. razreda se preobujete in preoblečete v garderobi, učenci od 5. in do 9. razreda pa pred matičnimi učilnicami.

MATIČNE UČILNICE ODDELKOV OD 6. DO 9. RAZREDA

OSUČILNICAOSUČILNICAOSUČILNICAOSUČILNICA
6.ATJA17.AMAT28.ALUM9.ASLJ2
6.BSL17.BZGO8.BGEO9.BKEM
6.CSLJ37.CTJA28.CMAT19.CFIZ

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z vsemi navodili in priporočili v trenutnih razmerah, pregledu letnega delovnega načrta na osnovi planerja, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju z organizacijo dela pri obveznem in razširjenem programu.

Po uvodnih informacijah bo potekal pouk po urniku. Učenci od 1. in do 5. razreda imajo planiran KD, ostali učenci pa 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Prvi šolski dan bo že organizirano jutranje varstvo za učence od 2. in do 4. razreda.

Sprejel vas bo učitelj JUV in vas pospremil v ustrezni prostor.

Ravno tako bo organizirano podaljšano bivanje in kosilo za prijavljene učence.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci boste malicali in kosili v jedilnici po opredeljenem časovnem razporedu, saj je potrebno zagotavljati zadostno medosebno varnostno razdaljo in druge higienske ukrepe.

V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli že meseca junija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno, do 8. 00 zjutraj, odjavljati obrokov v primeru odsotnosti otroka. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

ŠOLSKI PREVOZI

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa ostajajo nespremenjeni. Vozne rede z nekaj pomembnimi informacijami za vozače najdete na naslednji povezavi.

Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7. 30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščeni prevoznik.

Prijavi na šolske prevoze se nahajata na naslednji povezavi:

prijava na šolski avtobus

prijava na minibus

Prijavo na šolske prevoze je potrebno izpolniti najkasneje do 5. 9. 2022.

Naprošamo vas, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, in pri tem upoštevate pravilno ustavljanje in parkiranje. Še bolje pa bi bilo, da otroci prihajajo v šolo čim pogosteje peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna.

Želimo vam umirjen, zdrav in uspešen vstop v novo šolsko leto.

S spoštovanjem

                                                                                                                    ravnateljica Milena Vreš, prof. in                                                                                                                    kolektiv VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost