Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina dajemo tudi v letu 2018 velik poudarek kakovosti dela, zadovoljstvu javnosti in  stabilnim financam. Opisano zahteva posebne osebnostne značilnosti, kot so odgovornost, predanost delu, povečana angažiranost sodelujočih, notranja motiviranost, veselje do dela, naklonjenost in pripadnost šolskim ciljem in nalogam.

Zadovoljstvo je največje takrat, če in ko znamo in zmoremo narediti nekaj zelo dobro in postanemo pomembni, ko v svoji sredini prispevamo. Zato je doseganje ciljev organizacije, kar šola je, vedno odvisno od njenih posameznikov in od njihovega zadovoljstva, torej od zadovoljstva notranjih javnosti (zaposlenih, učencev, staršev).

Naša šola bo tudi v letu 2018 hodila po poti sodobne osnovne šole, vpete v čas in v interese notranjih javnosti.  Prvenstveno bomo zaposleni prevzemali odgovornost za istočasno razvijanje in napredovanje izobraževanja in vzgoje otrok ter posledično njihovo pravilno orientiranost v sedanji in prihodnji čas in prostor. Pri svojem delu bodo učitelji izkoristili vse možne sodobne oblike dela z učenci, od sodelovanja in povezovanja, sprotnega preverjanja in podajanja povratnih informacij, do širšega sodelovanja med notranjimi javnostmi.

Kot sodobna šola bomo tudi v letu 2018 pri vsakdanjem šolskem delu učili otroke, kako spreminjati sanje v realne in dosegljive cilje in poudarjali, da se za uspehom posameznika pogosto skrivajo velika vztrajnost, trdo delo, predanost ciljem, odpovedovanje privlačnim ciljem, garanje, pa tudi mnoga razočaranja. Tako je podpora nas odraslih mladim, razvijajočim se osebnostim, še kako pomembna naša orientacija.

Prav je tudi, da smo na šoli usklajeni z visokimi pričakovanji staršev, jih znamo uravnavati v smeri razvoja in potreb otrok, vse pa pravilno dozirati in usmerjati k inovativnosti, iznajdljivosti, fleksibilnosti, osredotočenosti, delavnosti, odgovornosti, (samo)kritičnosti, predanosti, optimizmu, srčnosti, gorečnosti in iskanju rešitev za oživljanje idej.

Naša šola že vrsto let, in tako bo tudi v letu 2018, podpira suverene, samostojne, iznajdljive, odgovorne in kompetentne učence, ki znajo biti notranje motivirani, hkrati pa pripravljeni na lastno spreminjanje. Pri svojih vzorih, pri kompetentnih odraslih osebah pa znajo poiskati podporo in pomoč za iskanje idej, sodelovanje in povezanost.

Leto 2018 bo za našo šolo leto, ko bomo intenzivirali in poglobiti aktivnosti na e- kompetentni šoli, šoli, ki zna izpostaviti kompetenčno znanje učencev in jih spretno usmerjati k zdravim ciljem in ne zasvojenosti.

Profesionalno zahtevna naloga bo pripravljanje in navajanje učencev na spremembe, ki so vedno povezane s prilagajanjem novim situacijam, zato jih moramo znati vzpodbujati, da jih spreminjajo v izzive in se jih ne prestrašijo. Če se bodo učenci nalog in dela lotevali z mislijo, da ga je potrebno tudi preprosto opraviti, bodo z rezultatom svojega dela zadovoljni. Z vzorom pa jih je potrebno podučiti, da so samo včasih stvari takšne kot jih doživljamo z različnimi svojimi razpoloženji. Vedeti morajo, da se pa v večini primerov lahko izpeljejo kontrolirano in načrtovano. Ker so učenci po svoji naravi nagnjeni k optimizmu in imajo kot otroci  veliko življenjske energije, je to v zgoraj opisanem za odrasle velik potencial in odlično izhodišče za VI delo.

V letu 2018 bomo torej na naši šoli vzpodbujali:
   – učinkovit model vzgojno-izobraževalnega dela, dialog ter prijazen in trden dogovor   
   – integriteto oziroma razmejevanje med osebnimi cilji in cilji organizacije ter potrebo po doslednem dialogu in usklajenem dogovoru
   – etičnost in pravičnost po načelih etike in vrednot in etičnem kodeksu ravnanj odraslih
   – e-kompetentno razmišljanje pri delu, tako z e-kompetentnimi učitelji kot z e-kompetentnimi učenci
   – vzgojno-izobraževalni proces s poudarkom na jezikovni pismenosti in ljubezni do maternega jezika in vseh tujih jezikov, ki jih nudimo učencem, družboslovnim in naravoslovno-tehničnim vsebinam in znanjem ter tudi športu in FIT zdravju posameznika
   – delovanje vseh obstoječih in novih projektov, kot so E-KOMPETENTNA šola, EKO šola, ZDRAVA šola, KULTURNA šola in drugi ter nadgradnjo vseh treh šolskih društev: ŠDS, KDS in DPMI
   – kakovostno poslovodenje in povezanost ter sodelovanje šole z ožjim in širšim okoljem, tudi na nivoju Evrope in sveta

Dela se bomo tudi v tem letu lotili na način učinkovitega načrtovanja, organiziranja, izvajanja, samoevalvacije oziroma samorefleksije in ponovnega vključevanja v načrtovanje novih, še izvirnejših  vsebin in aktivnosti.

Na naši šoli se zavedamo, da 21. stoletje zahteva organiziranega, miselno odprtega, ustvarjalnega, empatičnega, komunikativnega, k pozitivnim odnosom usmerjenega ter z znanjem in veščinami opremljenega posameznika. S sodobno učno  tehnologijo dostop do znanja ni več vprašljiv, ključno je le vprašanje, kako  naj starši in šola  določene informacije posredujemo otrokom, da  bodo znali  izluščiti bistveno in pomembno, hkrati pa svoje aktivnosti uskladiti s pričakovanji, ki bodo realna.

Naša šola bo kot sodobna šola v letu 2018 upoštevala vse  potenciale, možnosti in potrebe učencev, da bodo pripravljeni narediti korak h kakovostnejšemu znanju in izzivom prihodnjega življenja.

Na opisani poti je zagotovo najprej ključna usmerjenost v kratkoročne cilje in leto 2018 je namenjeno doseganju teh. Že jeseni 2017 smo uvedli t.i. PIRAMIDO ZNANJA IN VEŠČIN (po znani in nadgrajeni Bloomovi taksonomiji).

V šoli bi naj bila večina ciljev vezana na znanja, veščine in spretnosti. Pri tem so nam lahko  v pomoč mnoga orodja oziroma postopki. Naj jih navedem: ŽREN, SPIN, 5K+Z in SMART, ki jih opisujem v nadaljevanju.  Potrebno jih je  dosledno uporabljati, pa uspeh ne more izostati.

ŽREN, SPIN, 5K+Z, in SMART  so začetne črke aktivnosti, ki so potrebne, da ljudje, pa seveda tudi otroci, usvojimo potrebne veščine za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vrednotenje doseganja želja in ciljev po t.i. PDCA metodi. Pogoj je, da se vedno osredotočimo le na eno željo, za katero nato predvidimo en, dva ali največ tri cilje.

V nadaljevanju je nujno podrobneje predstaviti, kaj kratice pomenijo, da si lahko lažje predstavljamo, kako se na šoli lotevamo VI dela v letu 2018 po piramidi znanja in veščin.

Kot izhodišče mora odraslim in učencem vedno služiti izražena želja (potreba), zato je metoda ŽREN prva. Grafično bi to zgledalo takole:

 

 

 

Vse opisano se torej nahaja tudi na Piramidi znanja in veščin, ki jo imajo vsi zaposleni in vsi učenci naše šole, služi pa jim v pomoč pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju in evalvaciji ciljev pouka, torej učenja in dela pri pouku. Napotki so uporabni tudi v vsakdanjih življenjskih situacijah, zato jih v letu 2018 in v prihodnje na naši šoli priporočamo prav vsem svojim javnostim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šolski viziji tudi v letu 2018 poudarjamo, da je za kakovostno življenje in delo šole potrebno dosledno negovanje vrednot, kot so  medsebojno spoštovanje, vzajemno sodelovanje, upoštevanje različnosti in odlično znanje. Odlično ne po tem, da učenci prejemajo same petice, ampak da se vsak po svojih sposobnostih znajo odlično odzivati na različne situacije, tako v znanju kot v vedenju. Odrasli  smo tu, da jih pri tem vzpodbujamo, jim stojimo ob strani, jih podpiramo in smo jim vzor.

Ob vzoru ne smemo in ne moremo pozabiti na zelo pomembne delovne navade in postavljanje meja v normah sprejemljivega. Meje je nujno prilagajati razvoju posameznika kakor tudi funkcioniranju oddelčne skupnosti. Ne morejo biti in niso statične. Če bi bile, postanejo omejujoče in ovirajo napredek sredine, posebej sodobne, v prihodnost naravnane šole.

Na šoli se zavedamo, da so zelo pomembne tudi okoliščine, v katerih otrok živi in dela. Znotraj njih otroci razvijajo čut oziroma odnos  do dela, hkrati pa odraslim dajejo možnost, da pri otrocih vzpodbujamo odgovornost, da znajo nekaj pravilno narediti in upoštevati časovne okvirje, da je delo opravljeno ob pravem času. Le tako lahko učenci, kot razvijajoče se osebnosti, dobijo informacijo, kako postajati bolj zadovoljen. Zadovoljstvo pa je vir njihovega zdravja, optimizma in sreče. Odrasli smo dolžni voditi otroke do sreče, zato jim z lastnim zgledom lahko pokažemo, kako je možno priti do nje.

In še nekaj moramo odrasli imeti vedno v mislih. Otroke moramo imeti brezpogojno radi. In otroci so naši učenci, zato jih moramo spoštovati, jim izkazovati naklonjenost in jih vzpodbujati. Le tako nam bodo vračali naklonjenost oziroma ljubezen, ki jo želimo prejemati od njih. Gre torej za vzajemen odnos dajanja in sprejemanja. 

Kot ste lahko iz zapisanega razbrali, nas v letu 2018 vse skupaj čaka veliko izzivov in z njimi povezanih ciljev in  načinov VI dela.

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić

Dostopnost