šolskem letu 2020/2021 se bo za učence 4., 5. in 6. razreda zaključilo postopno uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v drugo triado osnovne šole.

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni del programa, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan v zakonu. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Učenci centralne šole bodo lahko izbirali med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

Učenci podružničnih osnovne šole Kostrivnica bodo lahko izbrali le en neobvezni izbirni predmet (število skupin je odvisno od števila učencev):

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal pred ali po pouku obveznih predmetov, torej 0. ali 6., 7., 8. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga mora učenec, če je predmet izbral, obiskovati redno do konca šolskega leta. Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta se vpišejo v spričevalo. Po enem letu obiskovanja določenega neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE
Skupine učencev se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk neobveznega izbirnega predmeta se bo izvajal, če bo na centralni šoli zanj prijavljeno najmanj 12, na podružnici pa najmanj 8 učencev. Za šolsko leto 2020/2021 bomo učencem ponudili sicer vse neobvezne izbirne predmete, vendar pa jih bomo na centralni šoli izvajali največ v osmih skupinah, na podružnici pa največ v eni.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA
Zamenjava prvotno izbranega izbirnega predmeta je možna le do 30. septembra novega šolskega leta, in sicer le v primeru, če v novo izbrani skupini število učencev ne bo presegalo normativa. Odjava od prvotno izbranega neobveznega izbirnega predmeta je možna le, če odjava učenca ne vpliva na obstoj že oblikovane skupine.

PRIJAVA NA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE

Zaradi načrtovanja organizacije dela za naslednje šolsko leto morajo učenci izbrati neobvezni izbirni predmet najkasneje do torka, 2. junija 2020 in sicer tako, da svoj izbor ustrezno izberejo-označijo v eAsistentu.

Dostopnost