Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

V nadaljevanju sledi nekaj navodil, ki bodo učencem in staršem v pomoč, da se boste lažje odločili, kaj izbrati.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Ministrstvo za šolstvo je pripravilo zelo dolg seznam obveznih izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo učencem v 7., 8. in 9. razredu, šola pa mora ponuditi pouk najmanj šestih. Mi jih bomo ponudili seveda več, izvajali pa bomo tiste, za katere se bo odločilo največ učencev, in v skladu z normativi, ki določajo število skupin.

Predmeti so  glede na čas trajanja razvrščeni v štiri sklope:
–          Triletni predmeti (učenec jih izbere tri leta zapored – pouk tujih jezikov).
–          Triletni predmeti, lahko pa tudi krajši (učenec jih izbere tri, dve ali samo eno leto).
–          Enoletni predmeti, vezani na razred (lahko jih ponudimo samo v določenem razredu).
–          Enoletni predmeti (trajajo samo eno leto, učenec jih ne more ponovno izbrati – teh je največ).

Glede na vsebino se obvezni izbirni predmeti delijo v družboslovno-humanistični sklop in v naravoslovno- tehnični. Učenec lahko izbira predmete ne glede na njihovo razvrščenost v posamezne sklope.

IZVAJANJE POUKA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Gre za obvezne predmete, ki jih je učenec dolžan redno obiskovati kot ostale predmete po predmetniku.

Pouk posameznega predmeta poteka predvidoma 1 uro tedensko, pouk jezikov 2 uri tedensko. Posamezni predmeti se zaradi narave dela (praktično delo, poskusi, terensko delo) izvaja fleksibilno, dve uri tedensko v enem polletju. Pouk izbirnih predmetov po rednem urniku pa poteka 0., 6., 7. ali 8. uro.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo VLOGO ZA OPROSTITEV SODELOVANJA OTROKA PRI IZBIRNIH PREDMETIH (obrazec vam je na voljo za tisk ob kliku na dokument), ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo vlogo najkasneje do 30. avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

OCENJEVANJE

Obvezni izbirni predmeti so ocenjeni z ocenami od 1 do 5.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Zamenjava prvotno izbranega izbirnega predmeta je možna le do 30. septembra novega šolskega leta, in sicer le v primeru, če v novo izbrani skupini število učencev ne bo presegalo normativa ali le to ne bo vplivalo na urnik učenca. Odjava od prvotno izbranega izbirnega predmeta je možna le, če odjava učenca ne vpliva na obstoj že oblikovane skupine.

PRIJAVE

Zaradi načrtovanja organizacije dela za naslednje šolsko leto morajo učenci izbrati izbirni predmet najkasneje do srede, 15. maja 2024 in sicer tako, da svoj izbor ustrezno označijo-izberejo v eAsistentu.

PONUDBA IN VSEBINE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

7. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

Nemščina 1 (NI1) /opis
Španščina 1 (ŠI1) /opis
Verstva in etika 1 (VE1) /opis
Ansambelska igra (ANI) /opis
Likovno snovanje 1 (LS1) /opis
Starinski in družabni ples (SDP) /opis
Ples (PLE) /opis
Gledališki klub (GKL) /opis
Literarni klub (LIK) / opis


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

Sodobna priprava hrane (SPH) /opis
Šport za sprostitev (ŠSP) /opis
Sonce, Luna, Zemlja (SLZ) /opis
Urejanje besedil (UBE) /opis
Obdelava gradiv les (OGL) /opis
Klaviatura in računalnik 1 (KR1) /opis
Matematična delavnica 7 (MD7) /opis
Šahovske osnove (ŠHO) / opis


8. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

Nemščina 2 (NI2) /opis
Španščina 2 (ŠI2) /opis
Verstva in etika 2 (VE2) /opis
Ansambelska igra (ANI) /opis
Gledališki klub (GKL) / opis
Literarni klub (LIK) / opis
Likovno snovanje 2 (LS2) /opis
Starinski in družabni ples (SDP) /opis
Ples (PLE) /opis


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

Sodobna priprava hrane (SPH) /opis
Šport za zdravje (ŠZZ) /opis
Sonce, Luna, Zemlja (SLZ) /opis
Multimedija (MME) / opis
Robotika v tehniki (RVT) /opis
Klaviatura in računalnik 1 (KR1) /opis
Matematične delavnice 8 (MD8) /opis
Šahovske strategije (ŠHS) /opis


9. razred

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

Nemščina 3 (NI3) /opis
Španščina 3 (ŠI3) /opis
Verstva in etika 3 (VE3) /opis
Ansambelska igra (ANI) /opis
Gledališki klub (GKL) / opis
Literarni klub (LIK) / opis
Likovno snovanje 3 (LS3) /opis
Starinski in družabni ples (SDP) /opis
Ples (PLE) /opis
Retorika (RET) /opis


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

Načini prehranjevanja (NPH) /opis
Izbrani šport odbojka (IŠPO) /opis
Sonce, Luna, Zemlja (SLZ) /opis
Računalniška omrežja (ROM) / opis
Obdelava gradiv kovine (OGK) /opis
Klaviatura in računalnik 1 (KR1) /opis
Poskusi v kemiji (POK) /opis
Elektrotehnika (ELE) /opis

 

Dostopnost