Šolska knjižnica (v nadaljevanju ŠK) deluje v II. osnovni šoli Rogaška Slatina.

Zadovoljuje informativne, kulturne, izobraževalne in socialne cilje ter potrebe uporabnikov.
ŠK nabavlja, obdeluje in daje v izposojo knjižno in neknjižno gradivo vsem svojim članom, prav tako pa:
• uporabnika usposablja za iskanje informacij iz različnih medijev,
• usmerja ter spodbuja k branju, učenju,
• navaja na uporabo različnih informacijskih virov,
• spodbuja k izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva,
• član postane izobražen uporabnik knjižničnih storitev.

Člani ŠK so vsi učenci naše šole in podružničnih šol Sv. Florijan in Kostrivnica ter  redno in izredno zaposleni delavci šole.
Članstvo v ŠK je brezplačno.
Člani si izposodijo gradivo za 14 dni (če za posamezno gradivo ni drugače določeno). Čitalniškega gradiva (priročniki, enciklopedije, leksikoni) in periodike ne izposojamo na dom, v izrednih primerih se član dogovori s knjižničarko.

Člani lahko rok izposoje podaljšajo.

Vse izposojeno gradivo v šolskem letu mora biti vrnjeno do 20. junija, za devetošolce do 10. junija.
Odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjigo (zamudnina) je 0,05 € na enoto /dan.
Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, ga nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo gradivo. Če knjigo izgubi, o tem takoj obvesti knjižničarko.

V knjižnici je računalnik, namenjen učencem. Člani ga lahko uporabljajo z vednostjo knjižničarke za izobraževalne potrebe.

Šolska knjižnica je za izposojo odprta po urniku. Če je knjižničarka odsotna (bolezen, izobraževanja, druge dejavnosti …), je knjižnica zaprta.

 

Dostopnost