1. Osnovni podatki o katalogu

 Naziv zavoda:

VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina

Ulica Kozjanskega odreda 4

3250 Rogaška Slatina

Tel.: 03 5814-906

Fax: 03 514-178

 

Odgovorna uradna oseba:

Milena Vreš, prof. ravnateljica

 

Datum prve objave kataloga: 01.11.2006

Datum zadnje spremembe: 01.09.2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.iios-rogaska.com

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Vizija

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje

Vizija (klik)

 

2. b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina

Podružnična osnovna šola Kostrivnica, Zgornja Kostrivnica 31, 3241 Podplat

Podružnična osnovna šola Sveti Florijan, Sveti Florijan 60, 3250 Rogaška Slatina

 

Organigram zavoda (klik)

 

 2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Milena vreš, prof. (ravnateljica)

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 

Akt o ustanovitvi

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v OŠ

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o statusu učenca

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o računovodstvu

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o zavodih

 

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt (LDN) 2011/12

Učbeniški sklad

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Jih ni.

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Objave že posredovanih informacij javnega značaja

Urniki učencev

Urniki oddelkov

Šolski koledar

Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta https://www.iios-rogaska.com ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

 

Račun
Tabela

Dostopnost