Postopek pridobitve statusa

Pridobitev statusa je odgovornost staršev. Predlog z dokazili o izpolnjevanju pogojev za dodelitev statusa pisno podajo starši ali skrbniki učenca razredniku ali v tajništvo najkasneje do 15. septembra za tekoče šolsko leto. O dodelitvi statusa odloča ravnateljica, zato mora biti vloga za status posredovana njej. Ravnateljica dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v šolskem letu. Učencu se trajno oziroma začasno odvzame status, če ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti iz dogovora med šolo in starši.

Prilagoditve za posamezni predmet pripravijo posamezni strokovni delavci oddelčnega učiteljskega zbora, jih posredujejo ravnateljici. Nato pa se prilagoditve šolskih obveznosti (obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja, ipd.) učenca uredijo s pisnim dogovorom med šolo in starši.

Nujno je dosledno upoštevanje vseh že sprejetih dogovorov s strani učenca, staršev ali skrbnikov in učiteljev.

Postopek pridobitve statusa se lahko opravi izjemoma tudi med letom, če gre za učenca z merljivim vrhunskim rezultatom, kar se dokazuje s priznanji.

Starši oddate do navedenega roka v tajništvo šole naslednje obrazce:

Status športnika

PREDLOG za dodelitev statusa (izpolnijo starši)

PERSPEKTIVNI športnik – potrdilo staršev za pridobitev statusa perspektivni športnik (izpolnijo starši)

PERSPEKTIVNI športnik  – potrdilo kluba

Status kulturnika

PREDLOG za dodelitev statusa (izpolnijo starši)

PERSPEKTIVNI umetnik – potrdilo staršev za pridobitev statusa perspektivni umetnik (izpolnijo starši)

PERSPEKTIVNI umetnik – potrdilo šole-društva